donderdag 31 augustus 2017

Tegenartikel tegen 'Baudet is een nazi'

De uitdrukking ‘linkse hobby’ is genoegzaam bekend: Wilders gebruikte ‘m om zaken als kunstsubsidie te bekritiseren. De grootste linkse hobby is volgens mij het speuren naar overeenkomsten tussen gehate (rechtse) politieke tegenstanders met de nazi’s om bij elke overeenkomst triomfantelijk te roepen dat de rechtse tegenstander is ‘ontmaskerd’ als nazi. En blijkbaar is dan de discussie ‘gewonnen’. Waardoor dat einde van de discussie dan precies wordt bewerkstelligd blijft echter altijd onopgehelderd: heeft men er vertrouwen in dat de achterban van de rechtse politicus zich van hem zal afkeren, nu deze is ontmaskerd als nazi, of heeft men er vertrouwen in dat er wel een Volkert zal opstaan die zal afrekenen met deze ‘nazi’? In de praktijk stopt de discussie natuurlijk niet, maar nu de rechtse politicus is ontmaskerd als nazi wordt wel de hele linkse achterban impliciet opgeroepen om alle discussie te staken en de nazi en zijn achterban voortaan alleen nog maar vuil aan te kijken en – als men op Twitter zit – alle sympathisanten van de nazi onmiddellijk te blocken. Met een nazi en z’n aanhang wil men als superieur ‘Gutmensch’ immers niets te maken hebben.

Onlangs verscheen weer een zoveelste artikel om Thierry Baudet een bloksnor op te plakken:
En zoals het in deze sekteachtig linkse kring gaat: uit eigen parochie klinkt er daverend applaus en iedereen die kritiek levert op het artikel wordt als ‘nazi-sympathisant’ meteen geblockt door de auteur. Voor hem is het artikel blijkbaar niet bedoeld als voer voor discussie maar als het aanwijzen van de zondebok – Sander Philipse als Inquisitie – waarna de klop- en heksenjacht kan beginnen.

De beladen termen ‘zondebok’ en ‘heksenjacht’ gebruik ik bewust, waaraan ik nu gelijk toevoeg dat juist mensen als Philipse een heuse eigen Kampf voeren (in plaats van de dialoog op te zoeken), want het is mijn overtuiging dat mensen als Philipse veel meer weg hebben van een nazi dan Baudet. Maar ik zal me hier uiteraard beperken tot vooral de weerlegging van Philipses betoog dat Baudet een nazi is.

Ik ga niet eerst de argumenten van Philipse herhalen of samenvatten, niet alleen om het kort te houden maar ook omdat in veel van wat Philipse zegt wel een kern van waarheid zit zodat mijn strategie een andere is: de redenering van Philipse deugt niet omdat hij vooral stappen overslaat en valse – uiteraard de door hem gewenste – conclusies trekt die niet door zijn redelijke argumenten kunnen worden gedragen…

Ik wil namelijk best meegaan in Philipses betoog dat Baudet een soort protofascist is en wie weet een racist bovendien (zie ook mijn http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2016/06/het-fascisme-van-de-pvv.html waarin ik het fascisme van de PVV probeer bloot te leggen). Maar ik zie het urgente probleem niet zo van een protofascist of racist. Dat heeft verschillende redenen.

Zo ben ik bang dat er waarheid zit in de radicaal-linkse stelling dat wij blanken allemaal racisten zijn, als we tenminste de in die stelling besloten uiterst ruime definitie van 'racisme' hanteren. In ieder geval lijkt de conclusie dat de Westerse cultuur met z’n mensenrechten en democratie superieur is aan de corrupte dictaturen in de Derde Wereld zelfs voor linkse cultuurrelativistische mensen diep in hun hart onontkoombaar en zelfs linkse mensen geven soms toe dat ze bij het geld pinnen zich veiliger voelen als er een blanke man dan als er een zwarte man achter hen staat. Verhip, de zwarte mensen zelf vinden ons ook ‘superieur’ en komen daarom als het kan massaal naar het Westen alwaar ze vervolgens ook liever geld pinnen met een blanke dan een ‘broeder’ achter zich. En in ieder geval waren we vroeger allemaal (openlijk) racistisch, inclusief de beschaafdste mensen en grootste denkers als Immanuel Kant (zoals Philipse ook verhaalt). Een denkfout van Philipse is echter dat hij racisme en nazisme min of meer gelijk stelt: het zijn in werkelijkheid twee totaal verschillende zaken (zie bv. https://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/12/tegen-de-linkse-geschiedvervalsing-met.html waarin ik het nazisme verhelder) en in ieder geval is een racist nog bij lange na geen fascist of zelfs nazi. Hoe verwerpelijk racisme ook is, racisten zijn in het algemeen vredelievende mensen. En zelfs veel protofascisten, zoals Oswald Spengler en andere ‘conservatieve revolutionairen’, keerden zich tegen Hitler, zoals ook nota bene de antisemiet Winston Churchill de grootste vijand van Hitler werd! Met andere woorden, zelfs als Thierry Baudet een protofascist en racist is, dan maakt hem dat nog geen Hitler of zelfs maar een gevaarlijk man: hij zou wel eens onze grootste bondgenoot in de strijd tegen een echte Hitler kunnen blijken te zijn!

Het is eenvoudig overeenkomsten te vinden tussen Baudet en Hitler, maar Philipse denkt ten onrechte dat elke overeenkomst Baudet tot (proto-)nazi en gevaarlijk maakt. Maar dat is natuurlijk een groteske denkfout. De nazi’s voerden bv. de wet op kinderbijslag in: maakt dat elke sympathisant van kinderbijslag tot een nazi? Natuurlijk niet. Zelfs als iemand een ‘Weltanschauung’ heeft die raakvlakken heeft met die van de nazi’s of termen gebruikt die vagelijk herinneren aan die van de nazi's (zoals bij de term 'cultureel marxisme' die lijkt op het door de nazi's gehanteerde 'cultureel bolsjewisme' - maar dat wel iets anders betekent), dan is er mijns inziens nog beslist geen reden tot paniek. Immers, gedachten zijn immers hopelijk nog steeds vrij (in een vrij land als Nederland) en ook fascistoïde opvattingen verdienen parlementaire vertegenwoordiging in een democratie. Zelfs in een dictatuur moet je mensen hun onvrede laten uiten, zo leerde Machiavelli al, want opgekropte woede is de gevaarlijkste woede van allemaal (dit is vrijheid van meningsuiting als katharsis). 

We hebben nota bene – mijns inziens terecht – ook een socialistische partij in de Tweede Kamer en de socialisten hebben historisch minstens zo veel bloed aan hun handen als de fascisten en nazi's bij elkaar. Toch doet niemand moeilijk over de aanwezigheid van de SP in de Tweede Kamer. Dus het is hypocriet om dan wel bezwaren te hebben tegen de aanwezigheid van de Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Maar voor mij hebben beide partijen bestaansrecht: voor mij – als liberaal – ligt de grens bij (oproepen tot) geweld en noch de SP noch FvD roepen op tot geweld, laat staan dat ze zelf geweld gebruiken. Dat onderscheidt ze ook van precies de gevreesde socialisten en fascisten als Mao, Pol Pot, Stalin en Hitler: de overwinning van het liberalisme werkt zelfs door tot in zijn zelfverklaarde vijanden zoals socialisme en fascisme zodat zelfs die ten heden dage opmerkelijk liberaal zijn en dus vrijheid- en vredelievend en geen bedreiging voor de rechtsstaat. Waardoor ook de angel eruit is en we niet bang hoeven te zijn dat Roemer de nieuwe Stalin is of Baudet de nieuwe Hitler. De fascisten hebben de oorlog verloren zodat we hun ideologie toen niet eens hoefden te ontkrachten: juist als Baudet een fascist is dan is zijn aanwezigheid in de Tweede Kamer een politiek geschenk omdat we dan nu ook de fascistische ideologie democratisch kunnen bestrijden zoals we dat doen in een beschaafde rechtsstaat: met woorden (retorica).

Voordat we mensen gaan demoniseren als de nieuwe Hitler moeten we ons afvragen waarom we Hitler het ultieme Kwaad achten c.q. een nazi bedreigend achten: ik geloof dat het antwoord op die vraag niet eens de inhoudelijke opvattingen van het nazisme behelzen maar puur het gebruik van geweld. De fascisten en nazi’s zijn begonnen als knokploegen: de politieke beweging kwam later en de ideologie nog later. Het grondkenmerk van het fascisme en nazisme is dan ook de verheerlijking en het gebruik van geweld – de ‘tegenterreur’ – die ze uitoefenden en daarmee ook de bewuste verwerping van het democratische debat en de discussie om meningsverschillen op te lossen. Dit geweldsinstrument hebben de nazi’s en fascisten gemeen met de anarchisten en de revolutionaire socialisten die daarom, precies als de nazi’s, een heus terreurbewind handhaafden met miljoenen doden door genocide als gevolg toen ze aan de macht kwamen. De geschiedenis leert ons dan ook dit: zelfs al heb je de beste bedoelingen van/met de wereld – zoals linkse mensen geloven dat het socialisme dat heeft – dan nog resulteert dat in louter genocide, onderdrukking en verschrikking als men dat paradijs met geweld probeert te realiseren. En omgekeerd doet het er niet toe hoe kwalijk of fascistoïde een wereldbeeld (in jouw ogen) is: zolang de aanhanger ervan het op democratische en vreedzame wijze propageert hoeven we die persoon of beweging niet te vrezen. Daarom vrees ik Antifa en mensen als Sander Philipse veel meer dan Baudet, want omdat de eerstgenoemden de discussie afwijzen ten gunste van een ‘harde’ strijd inclusief het demoniseren van tegenstanders, dat het oproepen tot geweld impliceert, en het zelf gebruiken van geweld, lijken zij zelf veel meer op de nazi’s – dat wil zeggen: op wat de nazi’s zo bedreigend maakt – dan Baudet of Wilders dat doen.Naschrift.

Het kan natuurlijk zijn dat mensen als Philipse helemaal geen probleem hebben met geweld maar alleen met de inhoud van elk rechts gedachtegoed, zodat zij minder problemen hebben met de miljoenen doden als gevolg van Stalins terreurbewind dan met de 'discriminatoire' opvattingen van Baudet. Maar laten ze daar dan eerlijk over zijn en zich niet verschuilen achter de drogreden dat het gedachtegoed van Baudet gevaarlijk is omdat het kan leiden tot geweld: niet alleen is daarvoor geen enkel argument te geven, maar ze zijn dan zelf veel geweldzuchtiger.

Een ander te verwachten reactie van iemand als Philipse is dat elke kritiek op zijn laster of wereldbeeld die niet is gelardeerd met referenties naar sociaal-wetenschappelijk literatuur moet worden genegeerd: in zijn eigen woorden zijn dergelijke niet-academische reacties te negeren “hersenscheten”. Daar spreekt niet alleen een diepe afkeer van democratie uit (mensen die niet zijn geschoold in de sociale wetenschap zouden ondeskundig zijn, slechts ‘fact free’ neuzelen en niet mogen meepraten bij politieke beslissingen), maar ook een onthutsende verachting van mensen en onkunde in de filosofie. Een eerste kennismaking met filosofie zou hem leren dat a) je uit feiten/wetenschap niet kunt afleiden wat het (moreel of politiek) goede is en dat hij denkt van wel staat bekend als (de dwaalleer van) ‘sciëntisme’ b) er geen context-/ideologieonafhankelijke feiten bestaan omdat ook feiten (deels) worden geconstrueerd door inbedding in een reeds bestaande taal, idioom en wereldbeeld. Maar dit soort inzichten zijn niet aan mensen als Philipse besteed: zij missen duidelijk elk vermogen om kritisch op hun eigen premissen te reflecteren. In hun handen is de sociale wetenschap, die vaak door politici wordt omarmd om hen te adviseren, een echoput geworden waarin linkse activisten zichzelf een wetenschappelijk aura geven doordat ze elkaar napraten (hetgeen dan wetenschappelijke bronvermelding heet) en waarin andersdenkenden als ‘een hoop stront’ maximaal worden vernederd, getuige hun voorliefde voor metaforen als ‘hersenscheten’ en ‘verbale diarree’ voor kritische geluiden waarmee ook direct kan worden doorgestoken naar de associatie met de ‘bruine’ nazi’s en de ‘elite’ zich verkneukelt om haar eigen spitsvondigheden. Het mag dan ook niemand verwonderen dat de burgers deze vernedering zat zijn en deze hoogopgeleide ‘elite’ koste wat koste weg willen hebben en daartoe zelfs - of juist! - halve analfabeten als Trump verkiezen.

4 opmerkingen:

 1. Steengoed artikel. Het is duidelijk te merken dat je filosofisch geschoold bent.

  Links is een politieke strijd aan het voeren met onheuse middelen zoals karaktermoord en het diskwalificeren van valide argumenten als ‘holle retoriek’ zonder aan te tonen waarom de genoemde feiten niet zouden kloppen. (‘People are against reason if reasom is against them’) Argumenten waar men niet mee uit de voeten kan worden gewoon genegeerd en vooral de vermeende kwade intentie van de rechtse denker wordt aangevallen. Die wordt steevast beschuldigd van negatief te zijn, mensen tegen elkaar uit te spelen, geen betere wereld te willen zoals de gutmensch, etc. Extreem links heeft inderdaad volstrekt geen moeite met haar eigen geweldpleging, maar wanneer rechts zich ook maar een klein beetje militant uitlaat (in woorden) beginnen ze al een proces of wordt je overal geblokkeerd. Een recent artikel van mijzelf met lichte kritiek op de islam werd meteen door zo’n linkse extremist ‘gerapporteerd’ bij Facebook, zonder enig inhoudelijk argument waarom het zo aanstootgevend of gevaarlijk zou zijn wat ik schreef.

  Op Amerikaanse universiteiten worden rechtse sprekers met allerlei trucs en bedrog weggehouden van sprekersplatforms (bijvoorbeeld door studenten op het laatste moment op te laten draaien voor de beveiligingskosten omdat extreem links of radicale moslims zouden kunnen opdagen) zodat de vrijheid van meningsuiting actief wordt gedwarsboomd. Dan krijg je inderdaad dat mensen zo’n ongeleid projectiel als Trump kiezen, maar ik ben nog steeds blij dat het niet dat gefrustreerde hypocriete kreng Hillary Clinton is geworden, want dat zou nog vier jaar Obama-beleid zijn geworden. Het is best een intelligente man, maar hij heeft nauwelijks iets bereikt en de grote problemen van zowel blank als zwart niet effectief weten aan te pakken. In de staat Ohio zijn alle blanken aan de heroïne verslaafd, maar de SJW-lobby blijft maar zeveren over ‘white privilege’ en de ‘blanke machtsstructuur’. Het is allemaal emotie en weinig betrouwbare feiten, want ze ‘voelen’ het zo en dus is het waar.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank je voor je supercompliment! Het geeft ook een fijne boost aan m'n zelfvertrouwen: terwijl ik voorheen ongelukkig was met het gegeven dat vrijwel niemand mijn stukjes leest, ben ik me steeds meer gaan afvragen of ik niet aan narcistische zelfoverschatting lijdt en mijn inzichten mogelijk helemaal niet zo interessant zijn op grond van het democratisch-kapitalistische argument “17 million (of Dutch persons who don’t read my articles) can’t be wrong”…

  Qua inhoud ben ik het natuurlijk helemaal eens met wat je schrijft. Links is helaas gaan grossieren in extreem zwart-wit-denken, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk: links is dan puur goed en rechts is puur kwaad. Daaruit volgt dat juist linkse mensen de door hen zo verafschuwde ‘Bush-doctrine’ hanteren: ‘wie niet voor ons is is tegen ons’. En dus wordt zelfs elke kritiek op bv. dat extreme zwart-wit-denken als puur kwaadaardig gezien met de criticaster als de vijand die direct in de extreem-rechtse hoek wordt geplaatst. Zo heeft links zich hermetisch afgesloten van de buitenwereld, zich wentelend in z’n eigen gelijk.

  Ikzelf acht me nog steeds links – ik sta voor de progressieve waarden – maar dat zwart-wit-denken is me vreemd en acht ik ook fout en gevaarlijk (de Verlichting bracht niet alleen de progressieve waarden voort als geloof in de rede maar daarmee ook het geloof in redelijkheid dus vermijding van elke extreme positie en polarisatie). Ik geloof dat verstandige politiek verbindt en berust op afweging: je zet de andersdenkende niet weg als inferieur of kwaadaardig maar je gaat uit van diens goede intentie en je herkent de waarheid van diens wereldbeeld (want ik geloof dat alle ideologieën – van links tot rechts – een wellicht eenzijdig maar evengoed waarachtig perspectief op de werkelijkheid bieden), waarna je een afweging maakt tussen wat links en wat rechts inbrengt. Bij die afweging neig ik nog steeds vaak tot het linkse standpunt, maar evengoed erken ik dat ook rechts een punt heeft welk punt te weinig aandacht krijgt (in bv. de dominant linkse media) en te weinig serieus wordt genomen. Dat doet niet alleen afbreuk aan de waarheid (die ook het rechtse standpunt moet omvatten), maar het zet ook de helft van de Nederlanders weg als irrelevant of zelfs dom en kwaadaardig. Bovendien is die linkse polarisatie gevaarlijk omdat het slechts tot geweld, escalatie en uiteindelijk de overwinning van extreem-rechts voert, want het linkse blocken, vernederen, negeren en slaan van alles wat rechts of zelfs maar kritisch is op links voedt alleen maar extreem-rechts (het is opmerkelijk hoe weinig links haar eigen lessen m.b.t. de omgang met allochtonen zelf toepast op rechts dus op hetgeen wat ‘vreemd’ is voor links zelf) en bij voldoende escalatie van geweld zal uiteindelijk extreem-rechts met geweld de macht grijpen “om de orde en veiligheid te herstellen”. Zojuist las ik over het besmeuren van het huis van Thierry Baudet: ik acht het onbegrijpelijk dat niet juist linkse mensen en partijen dit linkse geweld het felst veroordelen en de kop indrukken, want zelfs als ze dit linkse geweld stiekem wel leuk vinden c.q. gevoelsmatig ermee instemmen dan zouden ze toch moeten begrijpen dat dit een sterk averechtse werking heeft. Het lijkt wel alsof links ‘smeekt om oorlog’ terwijl het die oorlog nooit kan winnen.

  Ik zie me dan ook bovenal als iemand die bij wijze van vriendendienst links waarschuwt: pas je eigen lessen toe op je eigen ‘vreemde’ dus zie rechts niet als vijand en stop met dat extreme zwart-wit-denken dat alleen maar tot geweld, de ondergang van links en de verwerkelijking van de ergste nachtmerries van links voert. Maar vanwege bovengeschetste mechanisme dringt de waarschuwing niet door: omdat ik het rechtse standpunt naar voren wil halen en de linkse methoden van uitsluiting, intolerantie en polarisatie (i.p.v. respect, debat en verbinding) bekritiseer word ik louter als vijand gezien of op z’n best als een ‘trol’ die moet worden geblockt zodat ze ongestoord – en zonder enige zelfreflectie – in hun eigen gelijk kunnen blijven rondwentelen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ervaar hetzelfde als jij maar dan in spiegelbeeld. Van huis uit rechts georiënteerd, ben ik in de loop van mijn ontwikkeling lezend en schrijvend steeds meer de andere kant van het verhaal gaan opnemen in mijn artikelen en dat heb ik geweten! Toen ik een onderscheid begon te maken tussen de traditionele islam en de politieke islam verloor ik op slag de helft van mijn rechtse lezers. Maar niet getreurd, een evenwichtige kijk op het leven weegt uiteindelijk op tegen populariteit bij mensen die in essentie toch niet snappen wat ik bedoel. Ik schrijf op de eerste plaats voor mezelf, om door de inspanning van zorgvuldige formulering mijn eigen filosofie als het ware te ontdekken en als de lezers wat ik schrijf ook interessant vinden is dat meegenomen. Ga vooral door met schrijven, want ik kijk niet heel vaak op je website, maar als ik het doe staat er meestal iets goeds.

   Verwijderen
  2. Ja, dat is de juiste instelling en aanpak. Het is een beetje hoe ook Hegel schreef/filosofeerde: de waarheid zoeken door de dialectische ontwikkeling (alles impliceert z'n ontkenning/tegendeel) van het denken zelf te volgen c.q. op te schrijven. Het verdient meer navolging.

   Verwijderen