donderdag 9 november 2017

Eigendom is diefstal!

Een discussie tussen een journalist/politicus, een wetenschapper met activistisch trekje en een kapitalist

Wetenschapper met activistisch trekje: Eigendom is diefstal!
Journalist/politicus: Wauw, dat is schokkend nieuws! Daar wil ik meer van weten. Om te beginnen: hoe ben je hier achter gekomen?
Wetenschapper met activistisch trekje: Ik doe hier al jaren onderzoek naar en ik heb er onlangs nog een dik boek over geschreven waarnaar ik graag verwijs. En ik bouw slechts voort op eerdere wetenschappelijke studies.
Journalist/politicus: Maar dit is zo groot als het waar is! Hoe konden we dit niet weten? Kunt u een en ander verhelderen aan de hand van een voorbeeld?
Wetenschapper met activistisch trekje: Neem bv. jouw overhemd: heb je die zelf gemaakt?
Journalist/politicus: Nee, die heb ik niet zelf gemaakt maar in een winkel gekocht.
Wetenschapper met activistisch trekje: Precies wat ik bedoel. Waarom eigen je je zo’n product toe als je het product niet hebt gemaakt? Het overhemd behoort logischerwijs toe aan degene die ‘m heeft gemaakt. Jij denkt misschien dat hij het aan jou heeft gegeven omdat jij er geld voor hebt betaald in de winkel, maar a) je weet helemaal niet of hij dat overhemd wilde verkopen en er (genoeg) geld voor heeft gekregen b) ook als hij het aan je heeft willen verkopen voor het bedrag dat hij ervoor heeft gekregen heeft hij dat waarschijnlijk niet gedaan omdat hij jou dat overhemd wilde geven maar omdat hij het geld nodig heeft om z’n gezin te onderhouden. Sterker, ook jij weet best wel dat hij er waarschijnlijk veel te weinig geld voor heeft gekregen en dat je hem hebt uitgebuit.
Journalist/politicus: Maakt mij dat een dief?
Wetenschapper met activistisch trekje: Natuurlijk. Hoe zou je het anders kunnen noemen als je iets van een ander afpakt?
Journalist/politicus: En moeten alle mensen die eigendom hebben de gevangenis in volgens u?
Wetenschapper met activistisch trekje: Wat moet je anders doen met dieven? Het is immoreel en onverantwoordelijk om dieven vrij te lopen rondlopen zodat ze nog meer slachtoffers kunnen maken. Echt, iedereen is schuldig.
Journalist/politicus: Uw verhaal en de schaal waarop u het probleem plaatst zijn indrukwekkend. Ik zie niet hoe men uw argumentatie kan weerleggen. Toch zijn er mensen die het niet met u eens zijn. Hier hebben we zo iemand. Laten we naar zijn tegenargumentatie luisteren.
Kapitalist: Het is grote flauwekul wat de wetenschapper allemaal uit zijn duim zuigt. Vraag het de maker van dat overhemd maar: hij zal zeggen dat hij het overhemd heeft gemaakt om te worden verkocht en dat hij niet is bestolen.
Wetenschapper met activistisch trekje: Ik geloof best dat hij dat zegt want hij doorziet mogelijk het uitbuitende systeem niet. Ik doorzie het wel omdat ik hier studie naar heb gedaan. En ik heb met vele arbeiders gesproken die wel degelijk zeiden dat ze zich uitgebuit voelden.
Kapitalist: U bent paternalistisch – u neemt de arbeiders niet serieus – en hitst ze alleen maar op ten behoeve van uw wereldvreemd idealisme. Er is niets onrechtvaardigs aan het systeem: het is een kwestie van vraag en aanbod. En dankzij dit systeem kan de arbeider zijn gezin onderhouden, want als we uw utopie volgen dan zitten alle arbeiders morgen werkloos en brodeloos thuis.
Wetenschapper met activistisch trekje: Natuurlijk acht u het systeem rechtvaardig: u als kapitalist bent de grootste dief en profiteert alleen maar van het systeem ten koste van anderen.
Journalist/politicus: Laten we ons tot de feiten verhouden in plaats van ons te verliezen in speculaties en theoretische beschouwingen. Beweert u nu dat diefstal helemaal niet voorkomt bij claims van eigendom, ook al komt de wetenschapper met vele voorbeelden en sterke argumenten?
Kapitalist: Ik ontken niet dat diefstal voorkomt, maar verreweg de meeste eigendom is niet door diefstal verkregen. Het is krankzinnig om alle eigendom te verbieden c.q. confisqueren omdat heel soms eigendom is gestolen.
Journalist/politicus: De wetenschapper zegt en toont ook wel aan dat 100% van alle eigendom diefstal is. U ontkent dit. Wat is volgens u dan het percentage diefstal?
Kapitalist: Moeilijk te zeggen, maar hooguit 5% zou ik denken.
Journalist/politicus: Bagatelliseert u het probleem nu niet? Hoe dan ook, als de wetenschapper ook maar een beetje gelijk heeft dan kan de politiek niet langer stilzetten want dan moet er hard worden ingegrepen: diefstal op zo'n grote schaal kan niet worden getolereerd! De wetenschapper zegt dat er in 100% van de gevallen sprake is van diefstal, u zegt in 5% van de gevallen. Deze cijfers lopen extreem ver uit elkaar. Ik vind dat moeilijk. Omdat we moeten handelen, stel ik voor dat we uitgaan van 50% omdat de waarheid zoals altijd wel in het midden zal liggen (en dan ben ik nog coulant jegens de kapitalist vind ikzelf). Maar ook 50% is onacceptabel hoog. Ik denk dat we moeten beginnen om alle mensen met veel eigendom – dat zijn immers de grootste dieven – de gevangenis in te gooien. Daarna kan misschien de rest volgen als meer zekerheid komt over de precieze cijfers van eigendom als diefstal.

Vervang de ideologische bewering ‘(alle) eigendom is diefstal’ door ‘(alle) prostitutie is verkrachting/mensenhandel’ en je vindt hierboven grosso modo hoe de discussie over prostitutie doorgaans verloopt. De idiotie van de discussie en van de uiteindelijke politieke maatregelen komt tot stand doordat de twee partijen (voor en tegen prostitutie) vanuit een verschillende ideologie spreken en aldus de feiten op een radicaal andere manier interpreteren terwijl de media/politiek de ideologie achter het spreken niet ziet en denkt dat de discussie tot een discussie over feiten en cijfers kan worden gereduceerd. Zonder het zelf te beseffen worden journalisten en politici een radicale ideologie ingezogen die fundamenteel het hele kapitalistische systeem ondermijnt: in het kapitalisme verkopen mensen nu eenmaal hun arbeidskracht en/of de vruchten daarvan om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Iedereen is in die zin een dwangarbeider (‘loonslaaf’) omdat nu eenmaal de hypotheek moet worden betaald en in die zin is alle prostitutie gedwongen seks (en als de prostituee niet voor het geld werkt dan is ze seksverslaafd en dus evengoed  een slaaf zodat ze nooit vrijwillig kan werken!), maar binnen het kapitalisme is dat noodzakelijk en dus acceptabel.

De antiprostitutielobby bedient zich van de marxistische ideologie die blijkens die lobby nog steeds haar activisten heeft (de felste antiprostitutiepartij in Nederland, de ChristenUnie, beroept zich uiteraard op de Bijbel maar in de wetenschap dat zij seculiere argumenten moet geven hanteert zij de marxistische argumenten die ook feministen hanteren). Het grote verschil met Marx is dat de bewandelde weg de omgekeerde is (inductief in plaats van deductief), hetgeen ook haar succes verklaart. In Marx’ tijd was er al veel weerstand tegen prostitutie zodat Marx het ambitieuzere plan opvatte om mensen ervan te overtuigen dat er geen wezenlijk verschil is tussen prostitutie en ander arbeid omdat alle arbeid in het kapitalistische systeem uitbuiting behelst en dus weerstand zou moeten oproepen. Omdat dit uiteindelijk tot een revolutie zou moeten leiden die het hele systeem in één klap fundamenteel zou vernietigen, riep het marxisme ook veel angst en weerstand op. Nu – zeker na de val van de Muur – het kapitalisme heeft overwonnen en ook prostitutie is geaccepteerd als (in zekere zin) gewoon werk, zien linkse feministen en rechtse christenfundamentalisten hun kans schoon om op inductieve wijze het marxisme voor zich te laten werken en op sluipende wijze een revolutie te realiseren: er is begonnen met de campagne om prostitutie te laten verbieden als meest ‘duidelijke’ vorm van uitbuiting/mensenhandel, waardoor je zelfs het liberale midden meekrijgt in je verbodsstreven, maar dit succes ondermijnt onontkoombaar de kapitalistische basis van de maatschappij waarna de weg open ligt om andere ‘vernederende’ vormen van arbeid te verbieden en uiteindelijk alle kapitalistische arbeid te verbieden omdat – zie Marx – al die arbeid uitbuiting behelst en dus 'mensonwaardig' is. Hopelijk is tegen die tijd de robotificatie voltooid en blijft de rechtsstaat overeind zodat de nieuwe communistische maatschappij wat fijner zal zijn dan die we eerder hebben gezien. 

Maar bovenal beseffen journalisten en politici niet welke weg zij inslaan met hun repressieve aanpak van ‘mensenhandel’ en zouden zij veel scherper de radicale ideologie (Bijbel-fundamentalisme en marxisme) achter de antiprostitutielobby moeten zien. ‘Niets is wat het lijkt’: dat geldt nog meer voor de antiprostitutielobby zelf dan voor de prostitutie die het bestrijdt door het op marxistische wijze te ‘ontmaskeren’.

3 opmerkingen:

 1. Eigendom is diefstal is vooral een anarchistisch argument, door Pierre-Joseph Proudhon geopperd, wie door Marx gehekeld werd. Daarnaast vind ik je representatie van de discussie en de realiteit te beperkt.
  “dat de collectieve factor van de arbeid het zich toe-eigenen van het product van die arbeid onrechtvaardig maakte. Hij pleitte voor afschaffing van de private eigendom en de vervanging daarvan door particulier bezit en vruchtgebruik.”
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon, ("eigendom is diefstal”)
  Het punt dat gemaakt wordt is dat de werkelijke producenten geen eigenaarschap of zeggenschap hebben. Niet voor niets zijn dit twee belangrijke aspecten die veel aandacht krijgen in het managen van personeel. Een lange termijn consequentie kan zijn dat overhead totaal los komt van het product of de dienst, en het personeel. Inmiddels hebben we de situatie dat de virtuele economie belangrijker is geworden dan de reële. Op een paar bubbels en crises na heeft het grote positieve gevolgen gehad, maar het heeft weinig meer met de dynamiek van vraag en aanbod te maken. Het is gereduceerd tot vraag en aanbod van geld.
  We leven dan ook niet in een louter kapitalistische samenleving, maar een gemengde waar de overheid door aanhoudende vraag van arbeiders bescherming via regelgeving heeft ingesteld. De term loonslaaf is nog steeds van toepassing, niet op iedereen zoals jij stelt maar wel op mensen in loondienst, alleen worden ze zo goed behandeld dat er minder te klagen valt. En 150 jaar geleden waren de verhoudingen nodig aan verbetering toe.
  Eigendom is een handig concept in het menselijk verkeer, maar in feite bestaat het niet. Het is een permanente toewijzing van een tijdelijk gebruik. Dat is de basis van het argument. Diefstal bestaat dan natuurlijk net zo min, het is een concept dat zijn betekenis ontleent aan de gezamenlijk afgesproken waarde van eigendom. Als je geen cake hebt kun je het noch eten noch stelen. Wanneer eigendom als concept zijn betekenis verliest, geldt dit ook voor diefstal. Dat is de fout die de drie representanten maken van de discussie. Zeggen dat eigendom diefstal is, werd mijns inziens dan ook gedaan om vastgeroeste denkbeelden los te weken en niet om een marxistische wereld te scheppen. Het is als "War is Peace; Freedom is Slavery; Ignorance is Strength" van Orwell. De bedoeling is niet letterlijk, het gaat erom dat de lezer inziet waar (deze) concepten voor dienen en hoe deze worden toegepast in de werkelijkheid. Het gemeenschappelijke aspect is dat er onvoldoende begrip is zodat het niet aan het denken zet maar klakkeloos als waarheid wordt geaccepteerd. Dat vind ik wel dat je goed representeert middels de journalist.
  Een voorbeeld zijn natuurlijke rijkdommen. Landsgrenzen bepalen dat in westerse democratieën de bevolking middels de staat de eigenaar ervan zijn. Het begin van de huidige westerse democratie is niet met een ‘reset’ gegaan, waardoor de onrechtvaardige verhoudingen die heeft geleid tot de opkomt van dit nieuwe systeem gehandhaafd is gebleven. En het systeem heeft zich zo ontwikkeld dat er grote verwevenheid tussen kapitaal en overheid is ontstaan, de bevolking wordt beperkt tot stemrecht en is in kennis en macht ondergeschikt aan de directe invloed die kapitaal kan uitoefenen. We hebben een situatie waar uitbaters van natuurlijke rijkdommen “too big too fail” zijn voor onze structuur, waar geldcreatie voor 50% op conto van banken komt, en we dus worden uitgebuit om ons eigen bezit terwijl we tegelijkertijd zelf de risico’s dekken die alleen de uitbater dient te hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. vervolg:

  Is het wenselijk om als prostituee een pooier te hebben? Misschien creëert de overheid door strenge voorwaarden de behoefte aan een pooier, omdat een prostituee anders eerst hoger onderwijs moet volgen. Hetzelfde geldt voor de bescherming die een pooier biedt; de overheid heeft die verplichting wel maar voert deze onvoldoende uit zodat in de praktijk er een onveilig klimaat bestaat waar de pooier van dit gemaakte gat profiteert, en de meeste vruchten plukt voor het minste vuile werk. Zoals de aanwezigheid van de kasteelheer de horigen in eerste instantie beschermde tegen rovers en concurrerende kasteelheren, maar waarom zou je daar twee keer voor moeten betalen? Lijkt mij allesbehalve wenselijk toch, een neo-feodalistische samenleving, waar geld in de plaats komt van de rechten en plichten.
  Nu ben ik geen marxist, en gebruik deze duiding niet om voor de revolutie te prediken, maar wil wel laten zien dat de kapitalist net zulke verkeerde aannames maakt over de werkelijkheid dan de wetenschapper. En er is zeker reden kritiek te geven op de huidige situatie, wanneer de samenleving zo is ingericht dat groot kapitaal verschaffen meer met handigheid en erfenis dan met nuttigheid te maken heeft en handige kapitaalkrachtigen de nuttige niet-kapitaalkrachtigen kunnen uitspelen op allerlei terreinen.
  Zeggen dat loonslaven prima zijn omdat er een hypotheek moet worden betaald, is als zeggen dat het hebben van een pooier prima is voor een prostituee omdat er belasting moet worden betaald. Of zeggen dat een horige zijn prima is omdat alleen de kasteelheer geweld mag gebruiken om grondgebied te veroveren of te verdedigen. Het is het systeem van afspraken, waarbij geldcreatie en eigendom in handen is van banken, waardoor de situatie is ontstaan dat de hypotheek betaald moet worden. De ene afspraak heeft niets met de andere te maken, behalve dat we ervoor kiezen gebrek aan geld als schuld op te vatten.
  In plaats van dat we voor elkaar werken om elkaar te helpen, werken we voor de kapitaalkrachtigen om onszelf en hun te helpen. Nogmaals ik ben geen marxist noch socialist, ik ben veel meer liberalist dan de kapitalist dat is die gewenste vrijheid tot zichzelf beperkt en anderen niet dezelfde vrijheden gunt indien dat betekent dat er zelf op achteruit gegaan wordt.
  Zolang de bevolking de macht heeft over de overheid, wat ook niet het geval was bij het communisme, kan een hypotheek als een voorziening in plaats van een schuld beschouwd worden. Jij accepteert dat schulden hebben nu eenmaal normaal is in ons systeem, echter is dit de afspraak tussen kapitaal en overheid waar elke nieuwgeborene aan onderworpen wordt. Lees bijvoorbeeld The Story of A-town and B-ville, waardoor je inzicht krijgt hoe semantiek de rolverdeling bepaald. Zeer de moeite van het lezen waard. http://www.rijnlandmodel.nl/english/general_semantics/hayakawa/alfa_town.htm
  Uiteindelijk zijn we allemaal slaven, interafhankelijk van elkaar. Het zou gerechtvaardigd zijn indien ons systeem dit volledig representeert, en waardering voortkomt uit merites en verschillen beperkt zijn tot de kwalitatieve die tussen individuen. Tot die tijd kan de kapitalist de onjuiste aannames van diens tegenstanders onderuit halen, in de wetenschap dat zelf ook onjuiste aannames worden aangehouden om de status quo waar zelf het meest van geprofiteerd wordt te kunnen handhaven. Niets is wat het lijkt is een terechte opmerking dus, met veel grotere implicaties dan je hebt beschreven. Ik weet niet hoe een beter systeem eruit ziet, ik weet wel dat door dwangmatige elementen het beter kan en dat het onware aannames zijn die dit tegenhouden.
  Hopelijk kan mijn reactie je genoeg interesseren om er op in te gaan. En bedankt voor het leesvoer. Ook ik ben gebanned van Joop, hopelijk bestaat hier meer ruimte voor vrije discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank voor je reactie(s)! Uiteraard is de stelling 'Eigendom is diefstal' van Proudhon, maar ik heb bewust zijn naam niet eens genoemd want het ging me niet om de opvattingen van Proudhon maar om te laten zien hoe en waar het misgaat in de huidige prostitutiediscussie. Je zegt terecht dat de verwarring ontstaat doordat begrippen een andere betekenis kunnen krijgen. Dat is namelijk ook mijn punt: voor- en tegenstanders van legale prostitutie praten als het ware langs elkaar heen doordat ze vanuit een ander paradigma denken en spreken. Daarbij zijn het de tegenstanders die een soort Newspeak hanteren (bv. de misleidende term 'seksslaaf' voor een gedwongen prostituee welke term alleen in een cryptogram correct zou zijn) om de politiek en de media te prikkelen en in beweging te krijgen ter realisatie van een verbod op mijns inziens valse gronden en misleidende informatie.

  Wat betreft de discussie hier moet ik je teleur stellen: bijna niemand komt op deze website en slechts een enkele keer wordt er een reactie achtergelaten (waarvoor nogmaals dank!) zodat je hier niet bepaald een levendige discussie zult aantreffen (anders dan een reactie van mij maar ik ben niet zo van de discussies: ik vind het leuker om te laten zien waarom discussies elders mislopen)... Wel ben je uiteraard hier vrij om te reageren: ik heb nog niemand geband en ik zal ook nooit iemand bannen op grond van zijn mening.

  BeantwoordenVerwijderen